Zrównoważony rozwój


Zrównoważony rozwój jest terminem dość często stosowanym w dzisiejszych czasach. Człowiek zaczyna rozumieć że swoim nieprzemyślanym działaniem może niszczyć to czym matka natura nas obdarzyła. Ważne jest aby władze państwowe a także te samorządowe dążyły do zachowania równowagi między poszczególnymi płaszczyznami: społeczeństwa, ekonomii i środowiska. Piękna przyroda, czyste środowisko, bogactwa naturalne to nieodłączne elementy środowiska z których możemy cieszyć się na co dzień, dlatego powinniśmy je szanować.

Zasoby naturalne, z których człowiek może korzystać, dzieli się na nieorganicznejak minerały, woda, atmosferai organiczne  pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy, a także nieodnawialne np. minerały i paliwa kopalne oraz odnawialne, które nie wyczerpują się, ponieważ istnieje w nich zamknięty obieg materii, np. w wodzie, atmosferze.


Zrównoważony rozwój  prowadzi do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez przemyślaną gospodarkę zasobami, a także zwiększenia społecznej spójności na drodze wyrównywana szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji[1]. Ponadto koncepcja trwałego rozwoju zakłada eliminację działań szkodliwych dla środowiska i jakości życia oraz promocję technologii przyjaznych środowisku i przywracaniu równowagi przyrodniczej na terenach zdegradowanych. Istotnym jest fakt, że rozwój zrównoważony nie może wpływać negatywnie na zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego, powstawania oraz pogłębiania zagrożeń ekonomicznych i społecznych [2].

Rozwój zrównoważony stanowi ważny element prawa międzynarodowego, do najważniejszych dokumentów należą tu Agenda 21 oraz Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska.

Ważne jest aby państwa które popisały się pod protokołem z Kioto, który określił działania stron w celu ograniczenia antropopresji, przede wszystkim poprzez zmniejszenie emisji głównych gazów cieplarnianych  na drodze: redukcji emisji, wdrażania mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz rynku handlu emisjami (emissions trading),  dążyły do wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym. Polska ratyfikując protokół z Kioto zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jak samorządy mogą dążyć do  zrównoważonego rozwoju?
W odniesieniu do zaopatrzenia gmin, powiatów i województw w paliwa i energię zrównoważony rozwój winien być realizowany w następujący sposób[3]:

a) w dążeniu do zaspokajania potrzeb po możliwie najniższych kosztach usług energetycznych gospodarki i społeczeństwa (ogrzewanie pomieszczeń, ciepło procesowe, napędy, oświetlenie itp.) i minimalizacji obciążenia środowiska naturalnego przez systemy energetyczne.

Można to wykonać przez następujące zadania: 

  • zintegrowane planowanie zasobów energii [4], obejmujące zarówno stronę podażową (wytwarzania i dystrybucji) energii jak również stronę popytową energii (użytkowanie),
  • stymulowanie rozwoju programów racjonalizacji użytkowania energii, jako alternatywy dla modernizacji części zdolności podażowych energii czy budowy nowych źródeł i sieci energetycznych, osiąganie standardów emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych.

b) wzrastającego udziału odnawialnych i niekonwenejonalnych źródeł energii w pokryciu zapotrzebowania na paliwa i energię przez:

  • wykorzystywanie w pełni tych źródeł ciepła i energii, które już są opłacalne,
  • tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla rozwoju tych źródeł ciepła i energii w zakresie równoważącym niedoszacowanie pełnych kosztów szkód oddziaływania konwencjonalnych źródeł energii i ciepła na środowisko,
  • synergiczne programy rozwoju odnawialnych źródeł energii wykorzystujące efekty łączonych działań w zakresie restrukturyzacji rolnictwa, tworzenia nowych miejsc pracy, decentralizacji zaopatrzenia w energię, obniżki kosztów ze zwiększania skali zastosowań itp.

c) nie przekraczania krytycznego poziomu oddziaływania systemów energetycznych na środowisko (ziemia, powietrze, woda) przez:

  • wypełnianie międzynarodowych zobowiązań ochrony klimatu ziemi w tym ustalonych poziomów redukcji gazów cieplarnianych,
  • ocenę techniczną i ekonomiczną możliwości redukcji gazów cieplarnianych i przygotowywanie się do udziału w programach międzynarodowych z wykorzystaniem mechanizmów „handlu emisjami”, wspólnych działań „JI” itp.

Podstawowym mechanizmem realizacji zrównoważonego rozwoju gmin jest plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Samorządy powinny wspierać działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

LITERATURA

[1] Śliwka M., Jakubiak M., 2009, Instrumenty prawne i finansowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

[2] Bochniarz Z.: „Zrównoważony rozwój szansą dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki”, Aura nr 7/2005, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., str. 7–8, Warszawa, 2005,

[3] Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku.

[4] S. Pasierb, E. Hille, K. Niedziela. Zintegrowane planowanie w gospodarce energetycznej Wydawnictwa FEWE. Warszawa, Katowice, Kraków 1997.


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s