System Zielonych Inwestycji – GIS w Powiecie buskim


Radni powiatu buskiego podjęli 30 maja br. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wspólnie z Gminą Gnojno, Gminą Nowy Korczyn i Gminą Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach IV konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Uchwa a Nr XIX1752012 z dnia 30 maja 2012 r.

Jednak czym jest System Zielonych Inwestycji? 

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013  środki z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a więc źródło bezzwrotnych dotacji, bezpowrotnie się kończą. Mając na uwadze rozwój i kolejne inwestycje samorządy lokalne zostały zmuszone szukać alternatywnych środków na dofinansowanie niezbędnych działań. Dużą szansą na inicjatywy proekologiczne są środki finansowe pochodzące z tzw. rachunku klimatycznego realizowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. System ten stworzony został w 1998r. przez państwa, które podpisały i ratyfikowały Protokół z Kioto, natomiast w Polsce wszedł w życie w 2005r.

 Green Investment Scheme (GIS) czyli System Zielonych Inwestycji to mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych jej w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto (AUU – Assigned Amount Unit). Uzyskane w ten sposób środki gromadzone są na tzw. Rachunku Klimatycznym i są przeznaczane na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony klimatu oraz wsparcie wdrażania pakietu energetyczno–klimatycznego.

Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opracowuje kolejne programy priorytetowe, w ramach których wydawane będą środki w ramach GIS.

Powiat buski bierze udział w programie Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach tego programu zaplanowano przeznaczenie do końca 2014 roku ok. 3 mld zł pochodzących z GIS oraz ze środków własnych NFOŚiGW w formie dotacji i/lub pożyczek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W ramach takiej inwestycji dofinansowaniu podlegać może również wymiana źródeł ciepła na OZE.

 • Biogaz
  Program dotacji i pożyczek na wsparcie budowy biogazowni rolniczych.
 • Biomasa
  Program dotacji i pożyczek na wsparcie budowy elektorciepłowni i ciepłowni na biomasę.
 • Przyłącza energetyczne
  Program dotacji i pożyczek na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej

Celem programu  ” Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” jest ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.Wsparcie finansowe przewidziane jest w dwóch formach: dotacje i pożyczki. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji:

 • administracji samorządowej i państwowej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • nauki,
 • służby zdrowia,
 • opieki społecznej i socjalnej,
 • budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie, koszary, zakład karne i zakłady dla nieletnich),
 • budynki przeznaczone do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Beneficjentami programu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo – badawcze,
 • samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej,
 • podmiot lub jednostka określona w którymkolwiek punkcie powyżej, będąca strona umowy pożyczki w projekcie grupowym.

Rodzaje przedsięwzięć, na które może zostać udzielone dofinansowanie:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności:
 1. ocieplenie obiektu,
 2. wymiana okien,
 3. wymiana drzwi zewnętrznych,
 4. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
 5. wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 6. przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
 7. zastosowanie systemów zarządzania energia w budynkach,
 8.  wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów),
 • w ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe. Partnerami i liderami w projektach grupowych mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej jako beneficjenci. Liderem w projekcie grupowym jest podmiot składający wniosek o dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i partnerów reguluje zawierane miedzy nimi porozumienie.

Warunki dofinansowania:

 • minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł. W przypadku projektów grupowych łączny koszt całkowity przedsięwzięcia wynikający z umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki lub pożyczek musi być wyższy niż 5 mln zł;
 • dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych
 • dofinansowanie w formie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych
 1. oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transze środków,
 2. pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki,
 3. możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 4. pożyczka nie podlega umorzeniu.
 • okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2007r do 31.12.2014 r.,

Dofinansowanie nie może objąć zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

źródło:

http://www.nfosigw.gov.pl/

http://www.4greenenergy.pl/strona-glowna

http://www.powiat.busko.pl/pl/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s